İdare Hukuku

İdare Hukuku, taraflarından en az birinin idare olduğu ve idarenin kamu gücü kullanma yetkisiyle donatıldığı hukuki ilişkilere uygulanan bir hukuk dalıdır. İdare hukukunun ana kaynağı Anayasadır.

İDARE HUKUKUNDAKİ DAVALAR

1.      İPTAL DAVASI

İptal Davası, idarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan davalardır.

İdari makamların kamu gücü kullanarak idare işlevine yönelik olarak tesis etmiş oldukları idare hukuku alanında sonuç doğuran hukuki işlemlerdir. İdari işlem, yetki, şekil, sebep, konu ve maksat olmak üzere beş unsurdan oluşmaktadır. Somut bir idari işlemde bu unsurlardan birinde hukuka aykırılık meydana gelmiş ve kişinin veya kişilerin menfaati ihlal edilmiş ise işlemin iptali için iptal davası açabilirler.

2.      TAM YARGI DAVASI

Tam Yargı Davası, idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları ihlal edilenler tarafından açılan zararın giderilmesi talebiyle açılan tazminat davalardır.

Tam yargı davasına konusu idari eylem ise dava öncesinde idareye konu ile ilgili başvurunun yapılmış olması şarttır.

İdarenin Sorumluluğu

İdare, her türlü fiil ve işleminden doğan zarardan sorumludur. İdarenin sorumluluğu, kusur sorumluluğu (hizmet kusuru) ve kusursuz sorumluluk olarak ikiye ayrılır.

Kusur Sorumluluğu

Kamu hizmetini hiç sunmaması ya da hizmeti eksik veya geç sunması hallerinde kişi bundan zarar görmüş ise yani gereği gibi sunulmayan hizmet ile zarar arasında nedensellik bağı var ise idarenin sorumluluğundan bahsedilebilir.

Kusursuz Sorumluluk

İdarenin sorumluluğu kural olarak kusurlu sorumluluk olmakla birlikte belirli hallerde kusursuz sorumluluğu da ortaya çıkmaktadır. İdarenin kusursuz sorumluluk halleri şunlardır: Risk ilkesi ve Fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi

a.       Risk İlkesine Göre Kusursuz Sorumluluk

*        Tehlikeli Faaliyetler ve Araçlar

*        Tehlikeli Yöntemler

*        Mesleki Riskler

*        Sosyal Riskler

b.      Fedakârlığın Denkleştirilmesi

İdarenin, kamu lehine yapılan işlemlerinden doğan külfetlere yalnız belirli bir çevrenin katlanması halinde bu kişilerin katlandıkları külfetin tazmini sorumluluğudur.

İdare işlem ve idarenin eylemlerine karşı dava hakkınızın bulunup bulunmadığı, görevli ve yetkili mahkemenin hangisi olduğuna gibi tüm sorularınız için BALAKAN HUKUK BÜROSU ile iletişime geçebilirsiniz. 

3.      İDARENİN SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN DAVALAR

İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Davalar, Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardır.

GÖREVLİ MAHKEME

İptal davası, tam yargı davası ve tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç idari sözleşmelere ilişkin açılacak davalar idare mahkemesinin görev alanına girmektedir.

İdari yargıda açılacak davalarda dava açma süresi kural olarak 60 gündür. Kanunda davanın konusuna göre farklı süreler de öngörüldüğünden idari yargıda açmak istediğiniz davalar için avukat desteği almanızı tavsiye ederiz.

Yerleşmiş kurum kültürü, gelişime açık anlayışı, alanında yetkin isimleri ve hukuki disiplinlerden ödün vermeyen çalışma prensibimizle butik tarzda hizmet sunan BALAKAN HUKUK&DANIŞMANLIK BÜROSU  her daim yanınızdadır.

Avukatımız

Bize Yazın