divorce-law

Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.

Çifte Vatandaş Olmak İsteyenler Bu Hususlara Dikkat Edin

Çifte vatandaşlık, kişinin aynı anda birden çok devletle vatandaşlık bağının bulunmasını ifade etmektedir.

Hava Hukuku

Hava hukuku ülke toprakları ve karasularının üzerinden kalan hava sahası ve uluslararası hava sahalarında yük ve yolcu taşımacılığı yapılması başta olmak üzere ulusal ve uluslararası hava sahalarından faydalanılmasına ilişkin kuralları düzenleyen bilim dalıdır.

İdare Hukuku

İdare Hukuku, taraflarından en az birinin idare olduğu ve idarenin kamu gücü kullanma yetkisiyle donatıldığı hukuki ilişkilere uygulanan bir hukuk dalıdır

Otomatik Bilgi Paylaşımı Nedir ?

Otomatik bilgi değişimi, kişilerin yerleşik olduğu ülke dışındaki ülkelerdeki finansal hesap bilgilerinin her yıl düzenli olarak vergisel amaçlı kullanılması amacıyla karşılıklılık esasına uygun olarak yerleşik olduğu ülke ile otomatik olarak paylaşılmasıdır.

Tanınma ve Tenfiz Davası Nedir?

Yabancı bir ülkenin mahkemelerinde alınmış bir mahkeme kararının Türkiye’de geçerli olmasını sağlamak için tanıma ve tenfiz davası açmak gerekir.

Trafik Hukuku

Trafik Hukuku, karayollarında trafik güvenliğinin sağlanması adına getirilen kurallar ve yaptırımlarının yanı sıra karayollarında meydana gelen kazalar sonrası gerek hukuki gerekse cezai sorumluğu kapsayan bir hukuk dalıdır.

Türkiye’de Konut Satın Alarak Oturma İznine Sahip Olabilirsiniz

Ev alana oturum izni veren ülkelerden biri de Türkiye. Bu yüzden, Türkiye sınırlarında yaşamak isteyen birçok yabancının merak ettiği tek bir soru var: Ev alarak oturum izni ya da vatandaşlık almak mümkün mü?

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, genel olarak borç ilişkilerini düzenleyen özel hukuk dalıdır.

Deport Kararı ve Kaldırılması

Deport, Türkiye içinde yaşayan yabancıların yasal düzenlemelere uymaması veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine verilen sınır dışı kararıdır.

İcra ve İflas Hukuku

Alacaklı kişiye karşı ödemesi gereken borcu ödemeyen ya da ödeyemeyen borçludan borcun bir şekilde tahsil edilebilmesi adına gerçekleştirilecek talep ya da talepler sonucunda devreye girecek adli sürecin nasıl işleyeceğinin belirlendiği hukuk dalıdır.

İstisnai Vatandaşlık Nedir

İstisnai vatandaşlık, yabancıların milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hallerinin bulunmaması koşulu ile Türk vatandaşlığı kazanmalarıdır.

health-law

Sağlık Turizmi Hukuku

Sağlık turizmi, turizmin katma değeri yüksek özel bir alt koludur. Bireylerin, sağlıklarını korumam ve sağlıklarıyla ilgili olumsuz durumları ortadan kaldırmak amacıyla başka şehir veya başka ülkelerden sağlık hizmeti almalarıyla ortaya çıkmış bir olgudur.

Taşıma Hukuku

Taşıma Hukuku alanında var olan kurallar tek bir kanunda toplanmamıştır. Bu nedenle biraz daha dağınık bir yapıya sahiptir.

Türk Vatandaşlığı Alma Şartları Nelerdir?

Türk vatandaşlığı almak isteyen kişilerin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesi uyarınca;

Vergi Hukuku

Devlet ve birey arasında vergiden doğan hak ve ödevlere uygun hareket edilmemesi halinde doğabilecek ceza ve uyuşmazlıkları inceleyen kamu hukuku dalına vergi hukuku denir.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç oluşturan hukuka aykırı davranışlar ile bu davranışlara ilişkin yaptırımları düzenleyen hukuk dalıdır.

Eşya Hukuku

Eşya hukuku, özel hukuk hükümlerine tâbi bir eşya üzerindeki fiilî ve hukuksal egemenlikleri ve bunlar dolayısıyla kurulan ilişkileri konu edinmektedir.

İş Hukuku

Genelde işçinin ve işverenin arasındaki bağı sağlayan ve bunların devletle olan ilişkilerini düzenleme amacıyla bir hukuk kuralları bütününde inceleyen hukuk dalıdır.

Kadastro Hukuku

Bir bölgede bulunan arazilerin kayıt altına alınması, arazi özelliklerinin haritada ve kayıtlarda belirlenmesi ve nihayet arazide mülkiyet hakkı bulunanların tapu kaydına tescilini sağlayan devlet tarafından yapılan bir işlemdir.

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler hukuku, sözleşmelerin yapılması, yürürlükte kalması ve sona ermesi ile ilgili hukuki kuralların incelendiği bir hukuk dalıdır.

Asset 2

Ticaret Hukuku

Hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler.

Türk Vatandaşlığının Kazanılması Şartları ve Süreçleri

Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancının başvurabileceği birden fazla yol ve her yolun kendi başvuru şartları mevcuttur.

Yurt Dışı Hukuki Destek

Yurt dışında şirket kurmak isteyen danışanlarımız için gerekli hukuki destekleri veriyoruz.