İş Hukuku

Hukuki yükümlülüğün ortaya çıkardığı, genelde işçinin ve işverenin arasındaki bağı sağlayan ve bunların devletle olan ilişkilerini düzenleme amacıyla bir hukuk kuralları bütününde inceleyen hukuk dalına iş hukuku denilir. Gelişen ve değişen hayat şartlarına ve sosyal ve ekonomik değişiklikler karşısında işçiyi güvence altında tutan iş hukuku kendine özgü bir hukuk dalıdır.

4857 sayılı İş Kanunu MADDE 17

İŞÇİ VE İŞVEREN AÇISINDAN İHBAR SÜRELERİ

·        Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta

·        Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için 4 hafta

·        Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için 6 hafta

·        Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta

4857 sayılı İş Kanunu MADDE 20

İŞE İADE DAVASI

İşe iade davası, hukuken işçi sıfatına sahip olan herkes tarafından açılamamaktadır. Yalnızca belirli bazı şartları sağlayan işçiler tarafından genel hatları ile gerekli olan şartlar altında açılabilir:

·        İş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalı,

·        İş sözleşmesi İş Kanunumuz veya Basın İş Kanunumuza tabi olmalı,

·        İşçinin, iş yerinde en az altı ay kıdemi olmalı,

·        İş yerinde 30 veya daha fazla işçi çalışıyor olmalı,

·        İş sözleşmesi, işveren tarafından feshedilmiş olmalı,

·        İşveren tarafından gerçekleştirilen fesih, geçerli bir sebebe dayanmıyor olmalı,

·        İş sözleşmesi feshedilen kişi, işveren vekili veya yardımcısı olmamalıdır.

4857 sayılı İş Kanunu MADDE 27

YENİ İŞ ARAMA İZİN HAKKI

İşveren, işçiye yeni bir iş bulması için (istifa halinde de geçerlidir) gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir.

4857 sayılı İş Kanunu MADDE 31

ASKERE GİDEN İŞÇİ HAKLARI

İşçinin askerlik durumunda; herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istediklerinde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işveren işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat ödemesi gerekir. 

4857 sayılı İş Kanunu MADDE 53

İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

Yıllık ücretli izin hakkı, işçinin vazgeçemeyeceği işçi haklarından biri olup aynı iş yerinde en az bir yıl çalışmış olan işçiye kanunen tanınan bir haktır. Yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

·        Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,

·        Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,

·        On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden,

az olamayacaktır. Ayrıca yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

4857 sayılı İş Kanunu MADDE 64

TELAFİ ÇALIŞMASI

Telafi çalışması günlük azami çalışma süresini (11 saati) aşacak şekilde yapılamaz. Günde üç saatten fazla telafi çalışması yapılması mümkün değildir. Ayrıca haftalık tatil gününde telafi çalışması yaptırılamaz.

4857 sayılı İş Kanunu MADDE 66

İŞÇİNİN ARA DİNLENME HAKKI

İşçi mesai saatleri içerisinde aralıksız çalıştırılmamalı ve işçiye dinlenmesi için belirli süreler verilmelidir. İş kanunu ilgili maddesine göre günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereği ayarlanmak suretiyle işçilere;

·        Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika,

·        Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

·        Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilmelidir.

4857 sayılı İş Kanunu EK MADDE 2

İŞÇİNİN ÜCRETLİ MAZERET İZNİ HAKKI

Dürüstlük kuralı gereği işçinin çalışmasının kendisinden beklenemeyeceği durumlarda mazeretli sayılması gerekir. Aşağıdaki hallerde mazeret izni hakkı bulunur:

·        Evlenmesi, evlat edinmesi ve anne, baba, eş, kardeş ya da çocuğun ölümü halinde 3 gün ücretli izin verilir.

·        Eşin doğum yapması halinde 5 gün ücretli izin verilir.

·        En az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğun tedavisinde 1 yıl içinde 10 güne kadar ücretli izin verilir.

4857 sayılı İş Kanunu MADDE 74- 1475 sayılı İş Kanunu MADDE 14

KADIN İŞÇİLERİN BAZI HAKLARI

·        Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki süreye ayrıca iki hafta eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

·        Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

·        Kadın işçi, evlendiği tarihten itibaren kıdem tazminatını talep ederek BİR YIL içerisinde iş sözleşmesini fesih edebilir.

·        Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.

1475 sayılı İş Kanunu MADDE 14

İSTİFA EDEN İŞÇİ HAKLARI

İşçinin haklı bir nedene dayanmadan işveren ile arasındaki iş sözleşmesini feshetmesi; işçi, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilik alacaklarını işverenden talep edemeyecektir. Bu nedenle istifa eden işçinin, istifa dilekçesinde istifa nedenini açıkça belirtmesi önem taşımaktadır. İşçilik alacaklarından olan tazminatlara hak kazanabilmesi için işçinin istifa dilekçesinde haklı bir neden sunması ve bunu ispat etmesi gerekmektedir.

1475 sayılı İş Kanunu MADDE 14

İŞÇİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE YAKINLARININ SAHİP OLDUĞU HAKLAR

İşçinin ölümü halinde işveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesi kendiliğinden sona ermektedir. Ancak TBK uyarınca işçinin ölümü halinde işveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür. Ayrıca işçi kıdem tazminatına hak kazanmak için gereken şartları sağlamışsa mirasçıları, işverenden işçinin kıdem tazminatının ödenmesini de talep edebilir.

7039 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu MADDE 3

İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK

İşçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan işçilik alacakları davalarında ve işe iade davalarında taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorundadır. Bu arabuluculuğa başvuru dava şartı olup arabulucuya başvurmadan dava açılması halinde dava şartı yokluğu ile dava usulden reddedilir. İşe alım sözleşmeleri, işten çıkarma konuları, işe iade gibi hem çalışanların hem de işverenlerin karşılaştıkları hukuksal süreçler ile ilgili iş hukuku konularında hizmet veren büromuz, bu konularda oluşabilecek ihtilafları bertaraf etme ,  hem işveren hem de çalışan açısından en karlı şekilde çözüme ulaştırma konusunda profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Yerleşmiş kurum kültürü, gelişime açık anlayışı, alanında yetkin isimleri ve hukuki disiplinlerden ödün vermeyen çalışma prensibimizle BALAKAN HUKUK&DANIŞMANLIK BÜROSU olarak vermiş olduğumuz bazı hizmetler ise şunlardır:

·        İş sözleşmelerinin hazırlanması ve feshine ilişkin sürecin takibi.

·        İşçi ücretleri, fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili, kıdem ve ihbar tazminatı, iş güvencesi tazminatı, iş arama izni gibi hukuki konular hakkında danışmanlık hizmeti.

·        İşçi-işveren ilişkisi kapsamında karşılaşılan durumlara ilişkin hukuki adımların belirlenmesi ve uygulanması.

·        İşe iade davası, hizmet tespit davası, iş kazası nedeniyle maddi-manevi tazminat davası, kıdem tazminatı davası, fazla mesai ücret alacağına ilişkin dava gibi iş hukukundan kaynaklanan davaların takibi ve müvekkillerin temsili.

·        Şirket danışmanlığı

·        SSK,BAĞ-KUR ve EMEKLİ SANDIĞI davaları

 

Avukatımız

Bize Yazın